Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Ασφαλιστικά

Αμοιβή και ασφάλιση απασχολούμενων κατ' οίκον του εργοδότη

Άρθρα

 

Υπαγόμενα πρόσωπα
 
Στις ρυθμίσεις του Άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 «περί αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακών απασχολούμενων» υπάγεται υποχρεωτικά το κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στις ως άνω ρυθμίσεις από 1-1-2012 υπάγονται οι παρακάτω εργασίες ή υπηρεσίες:
1. Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, ήτοι οικονόμοι, μάγειροι, οδηγοί, μπέιμπυ σίτερ, παραδουλεύτριες, καθαρίστριες κ.λπ.
2. Οι κηπουρικές εργασίες.
3. Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.
Ως μικροεπισκευαστικές εργασίες κατ' οίκον του εργοδότη, οι οποίες καλύπτονται από τις παραπάνω διατάξεις, θεωρούνται οι εργασίες επισκευής των υδραυλικών, επισκευής ερμαρίων, ντουλαπιών, επισκευής κουφωμάτων και γενικά ξυλουργικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, σιδηρουργικές εργασίες κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εργασίες δεν εκτελούνται, κατά την άποψή μας, από προσωπικό εστεγασμένης επιχείρησης.
Αντιθέτως, ως οικοδομικές εργασίες κατ' οίκον του εργοδότη, οι οποίες εξαιρούνται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, θωρούνται αυτές που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του Κεφ. ΣΤ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης Οικοδόμων, όπως π.χ. επανοχρωματισμός κτιρίων, επισκευή κεραμοσκεπής ή άλλου είδους σκεπής, επισκευή δαπέδων πάσης φύσεως, επισκευή τοιχοποιίας, επένδυση με πέτρα ή άλλο υλικό, επισκευή σοβάδων, πατωμάτων, κατασκευή διαφόρων λιθοδομών, κατασκευή τοίχων κ.λπ. (Άρθρο 35 παρ. 1 του ΚΑΟ, εγκύκλιο 68/11).
4. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων (οικοδιδάσκαλοι), ήτοι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές.
5. Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.
6. Η υποστήριξη με παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβα­νόμενης και της διευκόλυνσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
7. Η συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) ατόμων με αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση.
8. Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).
9. Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων.
10. Η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία συνοδεία εκτός οικίας).
 
Χαρακτηρισμός των κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενων
 
Κατά τη νομολογία, ως μισθωτοί, κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενοι, χαρακτηρίζονται γενικά αυτοί που δεν είναι ενταγμένοι σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, παρέχουν εξαρτημένη εργασία κατά κύριο λόγο για εξυπηρέτηση των οικιακών ή προσωπικών αναγκών του εργοδότη ή των μελών της οικογένειάς τους και χρησιμοποιούνται ιδίως για οικιακές εργασίες, όπως π.χ. οι οικιακοί βοηθοί, οι καμαριέρες, οι μάγειροι, οι κηπουροί, οι φύλακες του σπιτιού, οι μπέιμπυ-σίτερ, οι οικοδιδάσκαλοι, οι οδηγοί κ.λπ.
Οι οικιακοί βοηθοί διακρίνονται σε οικόσιτους ή μη οικόσιτους.
Ως οικόσιτοι είναι αυτοί που διανυκτερεύουν στην οικία του εργοδότη, ενώ κατά το Άρθρο 52 παρ. 1 του ΚΑ οι σιτιζόμενοι στην οικία του εργοδότη, ανεξάρτητα αν δεν διαμένουν σε αυτή κατά την διάρκεια της νύκτας.
Η εν λόγω διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμογή στους οικόσιτους οικιακούς βοηθούς, εκτός αν ρητά προβλέπεται η πρόσληψή τους από ειδική διάταξη. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Ε.Γ.Γ.Σ.Ε., οι διατάξεις που αναφέρονται στα χρονικά όρια εργασίας, υπερεργασίας, υπερωρίας, καθώς και οι διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 8900/46 και 181310/46 «περί προσαύξησης» για εργασία κατά Κυριακή και νυκτερινή εργασία αντίστοιχα (Εφ. Αθηνών 1747/90, 2872/96, 7809/03, 1349/04).
Επίσης οι οικόσιτοι οικιακοί βοηθοί, σύμφωνα με τα Άρθρα 1 του Ν. 1082/90, 4 παρ. 9 της ΥΑ 19040/1981, δικαιούνται:
α. Ως δώρο Πάσχα το 8πλάσιο και ως δώρο Χριστουγέννων το 10πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
β. Ετήσια κανονική άδεια (Άρθρο μόνο εδ. γ΄ του Β.Δ. 376/71, Εγκ. 143/67).
Ως μη οικόσιτοι οικιακοί βοηθοί θεωρούνται αυτοί οι οποίοι δεν διανυκτερεύουν και δεν σιτίζονται από τον εργοδότη, οπότε η κατηγορία αυτή των κατ' οίκον του εργοδότη προσώπων δικαιούται ως αμοιβή τα κατώτατα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν κάθε φορά (Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1876/1990), καθώς και κάθε παροχή, δηλαδή αποδοχές άδειας, επιδόματος άδειας, επιδομάτων εορτών, όπως και οι άλλοι μισθωτοί (Εφ. Πατρών 41/88).
Για τους οικιακούς βοηθούς δεν έχει θεσπιστεί νόμιμο ωράριο εργασίας και ως εκ τούτου η απασχόλησή τους πέρα από το συμφωνημένο ή ειθισμένο ή εύλογο ημερήσιο ωράριό τους δεν αποτελεί υπερωρία, αλλά υπερεργασία. Επίσης δεν δικαιούνται προσαύξηση 75% λόγω απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές ή εορτές (Εφ. Λάρισας 10-21/82, ΑΠ 172/93, 964/98, Εφ. Αθηνών 287/06).
Οι οικιακοί γενικά μισθωτοί, δηλαδή οικόσιτοι και μη οικόσιτοι, κατά την απόλυσή τους από 14-3-1989 και μετά, δικαιούνται την ίδια αποζημίωση που προβλέπεται για τους εργατοτεχνίτες (Άρθρο 43 του Ν. 1836/1989), και συνεπώς δεν έχει καμία σημασία η ιδιότητα του υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη ως προς το ποσό της αποζημίωσης.
 
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών
Για την καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις και δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες του, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αναλογούν, τηρείται υποχρεωτικά το, εκ μέρους του αρμόδιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εκδιδόμενο «ΕΡΓΟΣΗΜΟ», υπό τύπον πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου (πληρωτέο ποσό) και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).
 
Σημείωση:
Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση εργοσήμου από ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα, αυτό δα είναι δυνατό, μόνο με την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του εκπροσώπου της εταιρείας.
Για το λόγο αυτό μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του εργοδότη, εάν το εργόσημο εκδίδεται για λογαριασμό της ΕΕ ή ΟΕ ή νομικού προσώπου θα καταχωρείται συμπληρωματικά ο ΑΦΜ της επιχείρησης.
Σε αυτή την περίπτωση, το ΑΦΜ θα αναγράφεται πάνω στο εργόσημο και θα συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία που οι φορείς έκδοσης θα αποστέλλουν προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και το καθαρό ποσό αμοιβής αναγράφονται στην πολύπτυχη επιταγή εκ της οποίας το ένα τμήμα αντίτυπο ή απόκομμα αφορά τον εργοδότη και το δεύτερο τον εργαζόμενο, ο οποίος οφείλει εντός τριών μηνών από την έκδοση του ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ να μεταβεί στον πιστωτικό φορέα που εξέδωσε αυτό ή σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα εξαργύρωσης αυτού ( με το ΑΜΚΑ του) εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του εργοσήμου.
Στο τέλος κάθε έτους ο φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο. 
Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5) Ευρώ και ο χρόνος ισχύος του ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Επίσης μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργόσημο δε μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Αντιθέτως, εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
Μετά τη λήξη της ισχύος του, το εργόσημο ακυρώνεται αυτομάτως από το φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή ή να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, οπότε η αξία του εργοσήμου πιστώνεται από το φορέα έκδοσης στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης που αναγράφεται σε αυτό (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΟΓΑ).
Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί το ποσό του στον εργοδότη, αποκλειστικά από το φορέα έκδοσης, εντός του προβλεπόμενου χρόνου ακύρωσης, δηλαδή εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν στο φορέα έκδοσης και τα δύο αντίτυπα αποκόμματα του εργοσήμου (εργοδότη και εργαζόμενου).
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του εργοσήμου που δεν έχει εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοση αυτού, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο φορέα έκδοσης καθώς και επίσημη δήλωση απωλείας. Το επανεκδοθέν εργόσημο θα είναι ταυτάριθμο όσον αφορά τον κωδικό αριθμό πληρωμής με το κατεστραμμένο/απωλεσθέν ενώ θα φέρει την ένδειξη «εκδίδεται σε αντικατάσταση κατεστραμμένου/απωλεσθέντος εργοσήμου» (ΥΑ 14913/343/Φ10034/27.6.2011, Άρθρο 20 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει).
 
Σημείωση:
Από 1-1-2012 δεν ισχύουν τα θεωρήματα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και ως εκ τούτου θα πρέπει, οι κάτοχοι αυτών, να τα προσκομίσουν στο αρμόδιο Υποκ/μα του Ιδρύματος για να ακυρωθούν.
Η ασφαλιστική απεικόνιση της ασφάλισης μέσω της ΑΠΔ για το απασχολούμενο κατ' οίκον του εργοδότη προσωπικό, σύμφωνα με το Άρθρο 26 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του Ν. 2639/1998, θα ισχύει έως 31-12-2011, δηλαδή με την υποβολή ΑΠΔ τέταρτου τριμήνου, ενώ από 1-1-2012 θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των Άρθρων 20 και 21 του Ν. 3863/2010 (Γ.Ε. Α21/449/18/29.12.2011).
 
Κλάδοι ασφάλισης
 
Οι ως άνω μισθωτοί που παρέχουν τις εργασίες τους ή υπηρεσίες τους κατ' οίκον του εργοδότη, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους κλάδους ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΕΤΕΑΜ και ΟΕΚ και οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-ασφαλισμένου) υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί της ονομαστικής αξίας που αναγράφεται επί του εργοσήμου, χωρίς επιμερισμό έως ότου εκδοθεί απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3863/2010).
 
Υπολογισμός ημερών ασφάλισης
 
Τα πρόσωπα της περ. α της παρ. 1 του Άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές βάσει του εργοσήμου, δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από αυτές που προκύπτουν εκ της διαιρέσεως του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.
Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που έχει παρακρατηθεί μέσω εργοσήμου, διαιρείται με το ποσό των εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό (πηλίκο) που προκύπτει εκ της διαιρέσεως πολλαπλασιάζεται επί δύο (2) και το γινόμενο μας δίνει τις ημέρες ασφάλισης που δικαιούται ο ασφαλισμένος (ΓΓΚΑ Φ.80000/26037/3298/15.12.2011, ΓΕ Α21/449/18/29.12.2011). Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται με τον ανωτέρω τρόπο, πλην όμως δεν καταχωρίζονται στα αποκόμματα του «ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ».
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η.Α.Ε.
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
2012
33,57
35,40%
33,57Χ35,40% = 11,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγμα 1ο:
1) Εργόσημο ονομαστικής αξίας: 500 Ε
2) Αναλογούσες εισφορές: 500Χ20% = 100 Ε
3) Πληρωτέο ποσό:500-100 = 400 Ε
4) Ημέρες ασφάλισης: 100:11,88Χ2 = 17
 
Παράδειγμα 2ο:
1. Εάν συμφωνηθεί καθαρή μηνιαία αμοιβή το ποσό των 600 Ε, τότε η ονομαστική αξία επί της οποίας υπολογίζονται οι εισφορές ανέρχεται στο ποσό των 750 Ε (600Χ1,25).
2. Ανολογούσες εισφορές: 750Χ20% = 150 Ε
3. Πληρωτέο ποσό: 750-150 = 600 Ε
4. Ημέρες ασφάλισης: 150:11,88Χ2 = 25
 
Παράδειγμα 3ο:
1. Εργόσημο ονομαστικής αξίας: 1200 Ε
2. Αναλογούσες εισφορές: 1200Χ20% = 240 Ε
3. Πληρωτέο ποσό: 1200-240 = 960 Ε
4. Ημέρες ασφάλισης: 240:11,88Χ2 = 30 (40,40 > 30).
 
Οι ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 3863/2010, είναι διπλάσιες από αυτές που προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα ή τις 360 κατά έτος, χωρίς παράλληλα καμία αναφορά ως προς τη μισθολογική περίοδο που αντιστοιχεί το εξαργυρώμενο εργόσημο.
Επειδή όμως, λόγω της έλλειψης της μισθολογικής περιόδου που αντιστοιχεί το εργόσημο, οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπολογιστούν ανά μήνα, κατά την άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγγ. Α21/229/25-2-2012), αλλά ανά τρίμηνο αρχής γενομένης από 1/1-31/3/2012 Α΄ τρίμηνο κ.λπ., διαιρώντας το άθροισμα των εισφορών των εξαργυρωμένων εργοσήμων του τριμήνου δια του ποσού των εισφορών που αντιστοιχεί στο Η.Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και το προκύπτον γινόμενο επί δύο (2), με τον όρο ότι οι αναγνωριζόμενες ημέρες που αντιστοιχούν στα εξαργυρωθέντα εργόσημα του τριμήνου δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ημέρες κατά μήνα ή τις ενενήντα (90) το τρίμηνο.
Ο εν λόγω τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν τα εξαργυρωθέντα εργόσημα του τριμήνου είναι της αυτής ονομαστικής αξίας, π.χ. (500Χ3Χ20%):(11,88Χ2) = 51 Η.Ε. ή 3Χ17 = 51 Η.Ε.
Εάν όμως η ονομαστική αξία των εξαργυρωθέντων εργοσήμων του τριμήνου, όπως στα παραπάνω παραδείγματα (1ο-3ο), ο τρόπος αυτός υπολογισμού, κατά την άποψή μας, οδηγεί σε λάθος υπολογισμό, π.χ.:
 
1. Ονομαστική αξία: 500+750+1200 = 2450
2. Αναλογούσες εισφορές: 2450Χ20% = 490
3. Ημέρες ασφάλισης: (490:11,83)Χ2 = 82,49 ή 83
 
Εάν τώρα προσθέσουμε τις ημέρες ασφάλισης του ανωτέρω τριμήνου, ανέρχονται σε 72 (17+25+30). Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι διαιρώντας τις εισφορές του τρίτου μήνα με το συντελεστή 11,88 μας δίνει 40,40 ημέρες ασφάλισης, πλην όμως οι επιπλέον των 30 ημερών ασφάλισης κατά μήνα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, δεν αναγνωρίζονται ούτε επιμερίζονται στους δύο (2) προηγούμενους μήνες, και ως εκ τούτου η μόνη σωστή λύση του προβλήματος είναι η αναγραφή της μισθολογικής περιόδου επί των αποκομμάτων του εργοσήμου και οι αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης να γίνονται κατά μήνα και όχι ανά τρίμηνο.
 
Ασφαλιστική ικανότητα
 
Εάν η μηνιαία αμοιβή των ασφαλιζόμενων βάσει των ανωτέρω διατάξεων υπολείπεται του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (π.χ. για το έτος 2012 (<) του 25Χ33,57 = 839, 25), προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ΗΕ, είτε κατά το προηγούμενο της ημέρας ασθενείας ή της πιθανής ημερομηνίας ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο πριν της εν λόγω αναγγελίας 15άμηνο, μη συνυπολογιζόμενων των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο (Άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3863/2010). Στο τρίμηνο συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο τελευταίος μήνας του τριμήνου, ανεξάρτητα αν η προσέλευση του ασφαλισμέ­νου στο Ίδρυμα, για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, πραγματοποιήθηκε στην αρχή ή στο τέλος του τρίτου μήνα.
Αντιθέτως, εάν η μηνιαία αμοιβή είναι ίση ή μεγαλύτερη του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, τότε θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Άρθρου 31 παρ. 1 εδ. α΄ του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 11 παρ. 1 του Ν. 4476/65, 148 παρ. 1 του Ν. 3655/2008, Εγκ. 46/08, οι οποίες προβλέπουν ότι για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2012 απαιτούνται 90 Η.Ε. είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε το τελευταίο 15άμηνο.
 
Διάθεση του εργοσήμου
 
Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού (αμοιβής και εισφορών) από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
 
Οι νέες ρυθμίσεις, που ισχύουν γενικά από 1-1-2012 και αφορούν την αμοιβή και ασφάλιση των κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενων προσώπων, γεννούν πολλά ερωτήματα και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να ενημερώσουν τους εργοδότες και ασφαλισμένους:
 
1. Το απασχολούμενο κατ' οίκον του εργοδότη προσωπικό, οικόσιτο ή μη οικόσιτο, δικαιούται, βάσει της εργατικής νομοθεσίας και νομολογίας, αποδοχές επιδομάτων εορτών (ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣ/ΝΩΝ), άδειας και επιδόματος άδειας· θα υπολογιστούν εισφορές επί των αποδοχών αυτών; και πώς;
2. Η ονομαστική αξία του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ευρώ· το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην ώρα, ημέρα ή μήνα;
3. Οι εισφορές υπέρ των κλάδων ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΕΤΕΑΜ-ΟΕΚ υπολογίζονται επί της ονομαστικής αξίας του εργοσήμου· η ονομαστική αξία πώς καθορίζεται; θα ισχύσουν οι ατομικές συμβάσεις πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης; θα ισχύσει ως προς την αμοιβή η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.; ποια αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να τηρεί ο εργοδότης;
4. Οι εισφορές υπέρ του κλάδου ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ για τους οικιακούς βοηθούς και των λοιπών κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενων προσώπων υπολογίζονται με ποσοστό 20% επί του 50% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά και το ποσό των κατωτάτων ορίων σύνταξης μειωνόταν κατά 20%, εφόσον το 1/5 του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος είχε διανυθεί με τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 26 παρ. 1-3 του ν. 2639/1998· πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη με βάση τις νέες διατάξεις που ισχύουν από 1-1-2012 γενικά, όταν τα ποσοστά εισφορών του κλάδου σύνταξης είναι κατώτερο του 20%.
 
Προϊσχύον καθεστώς                              Ισχύον καθεστώς
 
 
 
1) Κλάδος σύνταξης 20%                1) Κλάδος σύνταξης
2) » ασθενείας 7,65%                     2) » ασθενείας 20%
3) » ΕΤΕΑΜ 6%                             3) » ΕΤΕΑΜ
4) » ΕΟΚ 1,75%                            4) » ΕΟΚ
ΣΥΝΟΛΟ 35,40%
 
  
 Αρθρο της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Επιμέλεια: Σπύρος Νιάρχος
« επιστροφή